Algemene voorwaarden

1         Inschrijving

1.1      De deelnemers kunnen op infomomenten en/of via de website (biebabeleven.be) inschrijven voor 1 of meerdere activiteitenreeksen (‘workshops’). Afhankelijk van school tot school worden er per periode 1 of meerdere activiteitenreeksen georganiseerd. De 1ste periode loopt van oktober tem december 2020. De 2de periode loopt van februari tem juni 2020. Mondelinge en/of telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.

1.2      Elke activiteitenreeks gedurende de 1ste periode (okt-dec ‘20) duurt 10 weken. Inschrijvingen voor kortere periodes (bv. 1 week of enkele weken) worden niet aanvaard.

1.3      Inschrijvingen worden chronologisch behandeld volgens tijdstip van aanmelding en dit tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

1.4      Voor kinderen die in de voorbije periode (febr-mei ‘20) ingeschreven waren voor een huiswerkstudio, geldt er een voorrangsregel voor een huiswerkstudio in de daaropvolgende periode. Zij kunnen hiervoor vroegtijdig inschrijven. Op die manier hebben we oog voor continuïteit.

1.5      Indien uw kind op medisch vlak een speciale behandeling behoeft (allergie, medicatie, verzorging) is het essentieel dat VZW Biebabeleven hiervan op de hoogte is. U verbindt er zich daarom toe om alle noodzakelijke en nuttige informatie bij de online inschrijving te vermelden in het vak daartoe bestemd.2         Bevestiging en betaling

2.1      Aanmelding gebeurt via de website. De betaling gebeurt online. Enkel indien hieraan voldaan is, is uw inschrijving definitief.

2.2      Wanneer een activiteitenreeks volzet is, wordt u opgenomen op een wachtlijst. U ontvangt een bericht zodra er een plaats is vrijgekomen.

3         Annulering

3.1    Annulering door VZW Biebabeleven: VZW Biebabeleven behoudt zich het recht om een activiteitenreeks te annuleren wegens omstandigheden buiten de wil van vzw Biebabeleven om. U wordt hiervan telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gebracht. Bij annulering door De vzw Biebabeleven worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden integraal teruggestort.

3.2    Annulering door de deelnemer: Een inschrijving voor een activiteitenreeks kan steeds per e-mail geannuleerd worden door de deelnemer. Elke annulering van een activiteitenreeks brengt een annuleringskost van 15 euro met zich mee.

3.2.1   Gebeurt de annulering meer dan 14 kalenderdagen voor de start van de activiteitenreeks(en), dan wordt het reeds gestorte inschrijvingsgeld, behoudens de annuleringskost van 15 euro, volledig teruggestort.

3.2.2   Gebeurt de annulering binnen de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de activiteitenreeks(en) dan is er naast de annuleringskost (15 euro), een administratieve kost gelijk aan 50% van de totale kostprijs van de activiteitenreeks(en) verschuldigd.

3.2.3   Ongeacht het tijdstip, wordt bij een annulering van de hele activiteitenreeks (10 weken) ten gevolge van langdurige ziekte of ongeval van de deelnemer, enkel de annuleringskost van 15 euro in rekening gebracht op voorwaarde dat vzw Biebabeleven (i) hiervan onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld en (ii) uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen een origineel gedateerd medisch attest ontvangt.

3.3    Afwezigheid tijdens de activiteitenreeks: Afwezigheid tijdens de activiteitenreeks of onderbreking van de activiteitenreeks om redenen anders dan in 3.2.3 geven geen recht op terugbetaling.

4         Fiscale voordelen en attesten

4.1     Tussenkomst mutualiteit – werkgever: Verschillende mutualiteiten en werkgevers komen tussen in de kostprijs voor de deelname aan activiteitenreeksen. U dient zelf na te gaan of uw mutualiteit of werkgever voorziet in dergelijke tussenkomst. In voorkomend geval beschikt uw mutualiteit of werkgever over een standaardformulier dat door vzw BieBabeleven moet worden ingevuld. U wordt verzocht dit formulier voor de aanvang (ingescand en per e-mail : hallo@biebabeleven.be) van de activiteitenreeks aan vzw BieBabeleven te bezorgen, zodat dit u ingevuld terug kan bezorgd worden, uiterlijk op de laatste dag van de activiteitenreeks. Formulieren die na afloop van de activiteitenreeks worden afgegeven, worden niet meer ingevuld.

4.2     Fiscale attesten: Het inschrijvingsgeld voor deelnemers onder de 12 jaar is fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat de inschrijver de deelnemer fiscaal ten laste heeft. In voorkomend geval bezorgt vzw Biebabeleven u dit attest eenmalig bij het einde van de lessenreeks. Er worden geen duplicaten nagestuurd.

5         Verzekering

5.1     De deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke schade tijdens de deelname aan de workshops. Bij vragen over de verzekering kan u steeds een e-mail sturen naar hallo@biebabeleven.be5.2     Stoffelijke schade, zoals schade en/of verlies aan of van kledij, brillen, horloges en andere persoonlijke bezittingen (gsm, computerspelletjes, iPod en dergelijke) worden niet gedekt door de verzekering van vzw Biebabeleven.

6         Varia

6.1      Bij grensoverschrijdend gedrag van een deelnemer, zullen de ouders gecontacteerd worden en indien nodig uitgenodigd worden om hierover samen afspraken te maken. Indien een deelnemer bij herhaling soortgelijk gedrag stelt, behoudt vzw Biebabeleven zich het recht om de deelnemer uit te sluiten voor het verdere verloop van de lessenreeks. Het inschrijvingsgeld zal, overeenkomstig met het aantal gemiste dagen, na de activiteitenreeks worden terugbetaald. Een administratiekost van 15 euro wordt in mindering gebracht van de terug te storten som.

6.3      Deze algemene voorwaarden gelden voor alle activiteitenreeksen georganiseerd door vzw Biebabeleven, vanaf 2020.

6.4      Vzw Biebabeleven houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven. Iedere wijziging aan de voorwaarden zal worden bekendgemaakt via een verwittiging op de website van vzw Biebabeleven: www.biebabeleven.beGepubliceerd op 15/06/2020.